RowerowePrzymorze.pl

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. RowerowePrzymorze.pl – (i) sprzedawca w sklepie internetowy RowerowePrzymorze.pl działającego pod adresem www.roweroweprzymorze.pl, spółka Rowerowe Przymorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni (adres spółki ul. Batalionów Chłopskich 8 lok. Nr 3, 81-452 Gdynia, REGON: 385501442, NIP 5862353414, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000827698.
 2. Salon Firmowy RowerowePrzymorze.pl – sklep stacjonarny prowadzony pod adresem: ul. Obrońców Wybrzeża 3 D, Gdańsk.
 3. Strona Internetowa – strona www.roweroweprzymorze.pl,
 4. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w sklepu internetowego RowerowePrzymorze.pl (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Panel Klienta – panel administracyjny udostępniony przez RowerowePrzymorze.pl na Stronie Internetowej.
 7. Sklep RowerowePrzymorze.pl – sklep internetowy RowerowePrzymorze.pl.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży na Stronie Internetowej w tym w szczególności m.in. rowery, akcesoria i części rowerowe, odzież sportowa oraz sprzedaż usług w tym m.in. serwisu rowerowego, treningu rowerowego, szkolenia z jazdy dla dzieci.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta w Panelu Klienta na Stronie Internetowej.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego RowerowePrzymorze.pl działający pod adresem www.roweroweprzymorze.pl,
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego RowerowePrzymorze.pl, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie RowerowePrzymorze.pl oraz zasady korzystania ze Sklepu RowerowePrzymorze.pl.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu RowerowePrzymorze.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. RowerowePrzymorze.pl może porozumiewać się Klientem, a Klient z RowerowePrzymorze.pl poprzez pocztę e-mail (sklep@roweroweprzymorze.pl), telefonicznie pod numerem […] (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu) oraz pisemnie listem.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez RowerowePrzymorze.pl podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep RowerowePrzymorze.pl w chwili składania Zamówienia.
 7. Ceny prezentowane na w Sklepie RowerowePrzymorze.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie RowerowePrzymorze.pl nowe i wolne od wad, chyba, że inaczej stanowi opis produktu.
 10. RowerowePrzymorze.pl a prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. Do sprzedaży stałej, promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu RowerowePrzymorze.pl, Klient może dokonać Rejestracji w Panelu Klienta. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Panelu Klienta w Sklepie RowerowePrzymorze.pl.
 13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu RowerowePrzymorze.pl (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 14. RowerowePrzymorze.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Klienta które mogą utrudnić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. RowerowePrzymorze.pl. umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Panelu Klienta w Sklepie RowerowePrzymorze.pl.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do RowerowePrzymorze.pl. oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Kup teraz”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu RowerowePrzymorze.pl., aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. przelewem na rachunek bankowy RowerowePrzymorze.pl 15 1020 1853 0000 9102 0390 3309 PKO BP, w tytule płatności wystarczy podać numer zamówienia
  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) Autopay (świadczonych przez Autopay S.A.)
  3. za pośrednictwem kart płatniczych:
   - Visa
   - Visa Electron
   - Mastercard
   - MasterCard Electronic
   - Maestro 2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta RowerowePrzymorze.pl nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie z RowerowePrzymorze.pl.

§ 5 DOSTAWA

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz znajdują się na stronie Sklepu RowerowePrzymorze.pl. w zakładce „Dostawy'' - przejdź.
 4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty w Salonie Firmowym RowerowePrzymorze.pl. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Sprzedawca po poprawnym złożeniu Zamówienia przez Klienta. 
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu RowerowePrzymorze.pl przez przewoźnika w związku z nieobecnością Klienta celem odbioru Towaru oraz przy braku zastrzeżeń co do wskazanego terminu dostawy, RowerowePrzymorze.pl skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej dostawy, zastrzegając możliwość oddania Towaru do przechowania na koszt i niebezpieczeństwo Klienta w przypadku dopuszczenia się przez Klienta zwłoki z odebraniem zakupionego Towaru. Ponowne dostarczenie Towaru następuje na koszt Klienta. 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w internetowym formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.
 6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).
 7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT (o czym należy powiadomić przed wystawieniem dokumentu sprzedaży lub podczas składania zamówienia), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres korespondencyjny lub za pomocą poczty e-mail (reklamacje@roweroweprzymorze.pl): lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: RowerowePrzymorze.pl ul. Obrońców Wybrzeża 3D, Gdańsk najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj: www.roweroweprzymorze.pl/moje-konto w „Historii zamówień” lub w zakładce „Zwroty i reklamacje”, a następnie wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres:  (reklamacje@roweroweprzymorze.pl),  a następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 10. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 11. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 8 USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się formularzem elektronicznym dostępnym po zalogowaniu się do konta użytkownika dostępnym tutaj: www.roweroweprzymorze.pl/moje-konto w „Historii zamówień” lub formularzem znajdującym się w zakładce „Zwroty i reklamacje” wysyłając poprawnie wypełniony dokument poprzez e-mail na adres: (zwroty@roweroweprzymorze.pl). 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres RowerowePrzymorze.pl ul. Obrońców Wybrzeża 3D, 80-398 Gdańsk. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce widocznej informacji „ZWROT”.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9 UMOWNE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy opisanego w § 8 ust. 1 Regulaminu Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie od 15 do 30 dnia począwszy od dostarczenia Towaru, jednakże warunkiem wykonania umownego prawa odstąpienie jest brak śladów używania Towaru, dostarczenie Towaru w stanie kompletnym ze wszystkimi metkami, bez uszkodzeń i w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie określonym w ust. 1 tylko i wyłącznie za pomocą oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się tutaj: www.roweroweprzymorze.pl/moje-konto, w „Historii zamówień” po zalogowaniu się do konta użytkownika lub formularza dostępnego w zakładce „Zwroty i Reklamacje” oraz jednocześnie odsyłając Towar na adres RowerowePrzymorze.pl ul. Obrońców Wybrzeża 3D, 80-398 Gdańsk.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz Towaru w stanie opisanym w ust. 1, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz koszty świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy inne niż koszty dostarczenia Towaru.
 6. Umowne prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 7. Umowne prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane Klientów (w szczególności podanych w interaktywnym formularzu) w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Sprzedawca nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu - przejdź do Polityki prywatności.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.roweroweprzymorze.pl (zakładka „Regulamin sklepu”).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  2. przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
 5. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020.

ZOBACZ TAKŻE:

Polityka prywatności